ทดสอบลบแถว โดยกดที่ X ท้ายตาราง

ไม่ใช้ CSS

ช่องที่ ตัวหนังสือ ภาษาไทย X
1 A X
2 B X
3 C X
4 D X
5 E X
6 F X
7 G X
8 H X
9 I X

ใช้ CSS

ช่องที่ ตัวหนังสือ ภาษาไทย X
1 A X
2 B X
3 C X
4 D X
5 E X
6 F X
7 G X
8 H X
9 I X